ประโยชน์บางประการของการติดตั้งซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ป้องกันไวรัส